หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 

 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบครันและได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะในทุกด้าน

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

สร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนาระบบการบริหารในองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักบริหารจัดการที่ดี