หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและจัดการระบบผังเมือง

ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย

ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก เยาวชน องค์กรสตรีและองค์กรอื่นๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ องค์กรภาคประชาชน

สงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
เชิงคุณภาพ
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
เชิงคุณภาพ