หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 


นายสายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์
ปลัด อบต.เนินเพิ่ม
 
 


นางสาวอัมพร สีบุ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกุณนที เพ็งผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรุ้งวรรณ์ ชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนงคราญ จิตไหว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางอุษา ยางแดง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


สิบโทฉัตรชัย นาคพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายขวัญชัย หนูประชุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน