หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอัมพร สีบุ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววรรณพร สารีบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพรพิชัย ไชยรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอัมพร สีบุ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวกัลยกร มั่นยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม