หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 


 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม มีหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งคนไทย ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังมีศาสนาอื่นๆอีก ประชาชาชนมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 


 
 


ศาสนสถานในเขตตำบลเนินเพิ่ม ดังนี้

วัด จำนวน 10 แห่ง ดังนี้    
 
วัดบ้านเนินสว่าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
 
วัดบ้านเนินเพิ่ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
วัดบ้านสวนยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
 
วัดบ้านหัวนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
 
วัดบ้านโป่งกะเฌอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5
 
วัดบ้านหนองแห้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
 
วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
 
วัดบ้านร่องกล้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
 
วัดลาดผาทองบารมีธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13
 
วัดเพิ่มนครธรรมาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14
         

สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้    
 
สำนักสงฆ์บ้านเนินตูม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12
 
สำนักสงฆ์สามแสงธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 17
 
สำนักสงฆ์เพิ่มบุญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 19
  สำนักคริสจักร/โบถส์คริสต์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 
คริสจักรนิโคลัทบุญเกิด
(บ้านร่องกล้า)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
 
คริสจักรนิโคลัทบุญเกิด
(บ้านห้วยน้ำไซ)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15
 
คริสจักรบ้านห้วยน้ำไซ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 16
         
  ศาลปู่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 
ศาลปู่บ้านห้วยตีนตั่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
 
ศาลปู่บ้านเนินเพิ่ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
ศาลปู่เขาเขียว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 19
 
 


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเนิ่นเพิ่ม มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 12 แห่ง แบ่งเป็น

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตีนตั่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา (บ้านสวนยาง)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำไซ
     

สังกัดสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(กรมสามัญเดิม) ได้แก่
 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 (กรมสามัญเดิม)
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
   
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
   
โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ
   
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
   
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง
   
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
   
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (ร่องกล้าวิทยา)
       
 
สังกัดสถาบันการศึกษาที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา
   
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (กรมอาชีวศึกษา)