หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินเพิ่ม

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
เนินเพิ่ม

ศาสนสถานในตำบล
เนินเพิ่ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านห้วยตีนตั่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
เนินเพิ่ม
ติดต่อ อบต.
055-363-084
อบต.เนินเพิ่ม
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.เนินเพิ่ม 055-363-084  
  Email : 363084@noenphoem.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 579 ลว 27 ต.ค. 63 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 6969 ลว 27 ต.ค. 63 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
แจ้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ครบกำหนดสิทธิการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยของผลงานยาฉีดโซเลโดรนิก แอซิดฯ ที่ พล 0023.5/ว 576 ลว.27 ต.ค.63 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กันยายน 2563 ที่ พล 0023.5/ว 575 ลว.27 ต.ค.63 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6930 ลว.26 ต.ค.63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 86 
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค ที่ พล 0023.3/ว 6931 ลว 26 ต.ค. 63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 72 
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/6399 ลว 26 ต.ค. 63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6934 ลว 26 ต.ค. 63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ พล 0023.2/ว6926 ลว. 26 ต.ค. 63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6936 ลว 26 ต.ค. 63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 6875 ลว. 22 ต.ค.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
การใช้ Excle ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 6876 ลว 22 ต.ค.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6908 ลว. 23 ต.ค.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งปม. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งปม. 2564 และการจัทำคำขอ งปม. 65 ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 573 ลว 26 ต.ค. 63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา รวม 4 ฉบับ ด่วนที่สุด ที่พล0023.4/ว6909 ลว. 23 ตล. 63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6905 ลว. 23 ต.ค. 63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ด่วน ที่ พล 0023.1/ว 572 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6897 ลว 22 ต.ค. 63 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 42 

 
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3293 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/3291 [บัญชีรายละเอียด] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตบ. มท 0805.2/ว3272  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว3283  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง กสว. มท 0820.2/ว3294 [เอกสารแนบ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3273  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3271  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3263  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจ [ 20 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมการ [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมการ [ 17 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ จำนวน 29 รายการ โ [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าหินลาด ซอย [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ารวก หมู่ [ 14 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานรักษาความสงบภายใน [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเ [ 11 มิ.ย. 2562 ]

 
 
   
 

 
 


วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวชุมชน


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 
 


 
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 138 
ทต.บ้านมุง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายมนัส อินแผลง หมู่ท [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ให้บริการรถยนต์บรรทุกน้ำ อุปโภค-บริโภค [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4,5 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง มอบหนังสือการเรียนการสอนให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการข [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการข [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการว [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 424  ตอบ 0  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ก.ค. 2563)    อ่าน 265  ตอบ 36  
ต้นไม้บัง (30 มิ.ย. 2563)    อ่าน 99  ตอบ 3  
 
 
  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินเพิ่ม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
     
 
 
สายตรงนายก
064-621-3411
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,210,788 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10