หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินเพิ่ม

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
เนินเพิ่ม

ศาสนสถานในตำบล
เนินเพิ่ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านห้วยตีนตั่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
เนินเพิ่ม
ติดต่อ อบต.
055-363-084
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
Noen Phoem Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.เนินเพิ่ม 055-363-084  
  Email : noenpoem@hotmail.com  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจ [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อเต็นท์พิธีทรงโค้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธ [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพ [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ของสำน [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจ [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 28 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ห้วยอ [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ห้วยอ [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับ [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพา [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาวงดนตรีย้อนยุคพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการ [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประ [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี [ 28 ต.ค. 2565 ]

 
แจ้ง อ.วังทอง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในแบบรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรร งปม. พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/716 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้งคณะกรรมการฯ การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 7782 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 7781 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.3/ว 7783 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 745 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 744 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ที่ พล 0023.5/ว 743 ลว. 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
แจ้งคณะกรรมการฯ การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ อปท.ในจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 7775 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 7771 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ฯ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/20887 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.4/ว 742 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7756 ลว. 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง ที่ พล 0023.4/ว 7755 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนุบสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/20876 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ประกาศผลการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 741 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
แจ้ง อ.นครไทย ขอให้รายงานความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/20848 ,20864 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7749 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ E-plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 740 ลว 30 พ.ย. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7740 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว7090 ลว 2 พ.ย. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 64 
 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3977 [เอกสารแนบท้าย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
 
 
   
 

 
 
 
 

วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวชุมชน

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 
 


 
 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day [ 3 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาตามโครงการ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.นิคมพัฒนา ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดพริก อบต.วัดพริก รับมอบเกียรติบัตรการขับเคลื่อนการปฏิบัติการตามโครงการปลูกพลังความคิด [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านมุง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านมุง ดำเนินการตัดต้นมะม่วงและต้นลำไย [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ปลักแรด ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ไทรย้อย เทศบาลตำบลไทรย้อย(กองช่าง)ลงพื้นที่ซ่อมโฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 1 บ้านพุกระโดน [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ ารประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย ประชาสัมพันธ์ร่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา ประชุมอนุมัติแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโดยปูผิวแอสฟ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมร [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มสัก 50 เมตร (23 พ.ย. 2565)    อ่าน 2756  ตอบ 7  
ต้นไม้บัง (20 ส.ค. 2565)    อ่าน 349  ตอบ 3  
สอบถามการชำระภาษีที่ดินประจำปี (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 178  ตอบ 1  
 
 
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินเพิ่ม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
     
 
 
สายตรงนายก
065-542-8007
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,262,486 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10