หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินเพิ่ม

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
เนินเพิ่ม

ศาสนสถานในตำบล
เนินเพิ่ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านห้วยตีนตั่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
เนินเพิ่ม
ติดต่อ อบต.
055-363-084
อบต.เนินเพิ่ม
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.เนินเพิ่ม 055-363-084  
  Email : 363084@noenphoem.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
 
 
การจ่ายเงิรค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกเกษตรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิตปี62 ในกรณีที่เกษรตอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก อปท. [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานเเละหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉ.2 ปี62 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ปี 62 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ปี 63 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.2/ว7598 ลว. 13 ธ.ค. 62 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.2/ว 7599 ลว. 13 ธ.ค. 62 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 833 ลว 14 พ.ย. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7564 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7546 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7556 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สถ. ปี 2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7561 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7568 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ สำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว7547 ลว 12 ธันวาคม 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ พล 0023.2/ว7553 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023. [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.  [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว  [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญประชุม การกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนิติกร [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 89 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
 
 
   
 

 
 

วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวชุมชน

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 
 


 
 
อบต.วังพิกุล รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมัญวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังพิกุล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังพิกุล วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขันสากล(ประเทศไทย) [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังพิกุล ร่วมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังพิกุล งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างย [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังพิกุล รับมอบเครื่องทำน้ำเย็น (Water Dispenser) [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังพิกุล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนเมี่ยง กิจกรรมกีฬาประเพณีสวนเมี่ยงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนเมี่ยง ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลวังพิกุล [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริการส่วนตำบล [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสร [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชมพู รายชื่อผู้อยู่เวรโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำเด [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
สร้างวันเชยๆของท่านให้เป็นวันสุดเลิศกับสล็อตออนไลน์ (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 187  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มสัก 50 เมตร (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 178  ตอบ 1  
สนามเด็กเล่นสร้างปัญยา (30 ม.ค. 2562)    อ่าน 258  ตอบ 1  
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินเพิ่ม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
     
 
 
สายตรงนายก
064-621-3411
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,415,702 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10