หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินเพิ่ม

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
เนินเพิ่ม

ศาสนสถานในตำบล
เนินเพิ่ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านห้วยตีนตั่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
เนินเพิ่ม
ติดต่อ อบต.
055-363-084
อบต.เนินเพิ่ม
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.เนินเพิ่ม 055-363-084  
  Email : 363084@noenphoem.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนตำแย หมู่ [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ขนาด 200 มิ [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ขนาด 200 มิ [ 7 ต.ค. 2564 ]ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเนินเพิ่ม - บ้ [ 29 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตูม-ท่าหินลาด [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.เนินเพิ่ม โดยวิธี [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างฝายกั้น [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ของสำนักปลัด โดยวิธ [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ข้อบัญญัติ เรื่องบ [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ รายการ ตามโครง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ รายการ ตามโครง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ รายการ ตามโครง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔๗ รายการ ตามโครงการจัดหาว [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔๙ รายการ ตามโครงการจัดหาว [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๘ รายการ ตามโครงการจ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒๘ รายการ ตามโครงการจ [ 13 ก.ย. 2564 ]

 
อนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ที่ พล 0023.5/ว 7238 ลว 18 ต.ค. 64  [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 7237 ลว 18 ต.ค. 64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
การประชุมคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาลใน ก.ท.จ.พิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 7265 ลว 19 ต.ค. 64  [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2565 ที่ พล 0023.3/ว 7250 ลว 18 ต.ค. 64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7252 ลว 18 ต.ค.64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
การรายงานเหตุการณ์กระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฯ สมาชิกสภองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 7229 ลว. 18 ต.ค. 64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7251 ลว 18 ต.ค.64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.4/ว 7253 วล. 18 ต.ค. 64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) ที่ พล 0023.3/ว7226 ลว 18 ต.ค. 64 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ พล 0023.3/ว 7227 ลว 18 ต.ค.64 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 18 ต.ค. 64 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของ อปท. พิษณุโลกเมืองสะอาดฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว585 ลว 15 ต.ค.64 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ที่ พล 0023.3/ว 7202 ลว 15 ต.ค. 64 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7179 ลว 14 ต.ค.64 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7180 ลว 14 ต.ค.64 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 7186 ลว 14 ต.ค. 64 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 133 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7184 ลว 14 ต.ค.64 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 130 
ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองฯ ที่ พล 0023.3/ว 7182 ลว 14 ต.ค.64 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ พล 0023.3/ว 7185 ลว 14 ต.ค.64 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว578 ลว 12 ต.ค.64 [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
 
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2388 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2384  [ 18 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18151-18212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2383 [เอกสารแนบ]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18002-18774 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18213-18288 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
 
 
   
 

 
 

วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวชุมชน

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 
 


 
 
อบต.น้ำกุ่ม การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การกำหนดสถ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลุกเทียม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ใ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นาบัว ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมใจไปเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6,10 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ใน [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภาย [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ป่าแดง ยกเลิกประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกสลุด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ดงประคำ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางระกำ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยแก้ว ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนทอง โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตำบลดอนทอง [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
 
 
 
ต้นไม้บัง (1 ก.ค. 2564)    อ่าน 230  ตอบ 3  
สอบถามการชำระภาษีที่ดินประจำปี (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 87  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มสัก 50 เมตร (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 1922  ตอบ 6  
 
 
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินเพิ่ม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
     
 
 
สายตรงนายก
055-363-084
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,703,852 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10