หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินเพิ่ม

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
เนินเพิ่ม

ศาสนสถานในตำบล
เนินเพิ่ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านห้วยตีนตั่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
เนินเพิ่ม
ติดต่อ อบต.
055-363-084
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
Noen Phoem Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.เนินเพิ่ม 055-363-084  
  Email : noenpoem@hotmail.com  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางล [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ แบบเทท้ายต [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพร [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเ [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อย [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเนินเพิ่ [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และให้ [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิ [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกสีดำ) จำนวน ๒ ตลับ [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเช่าจักรเย็บผ้า ตามโครงการผ้าอ้อมรักษ์โลก ประจ [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของสำนักปลัด โดยวิธี [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉ [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการผ้าอ้อมรักษ์โลก ประจำปี [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ของสำนักปลัด โดยวิธ [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวและการเสวนาหัวข้อ เรื่อง ระบบแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้าคงคลังฯ ที่ พล 0023.6/ว 459 ลว 9 มิ.ย. 66 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล ที่ พล 0023.6/ว 455 ลว 8 มี.ค.66 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.6/ว 454 ลว 8 มิ.ย. 66 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
การรายงานผลการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ที่ พล 0023.6/ว 457 ลว 8 มิ.ย. 66 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 453 ลว 8 มิ.ย. 66 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ขอแก้ไขตัวชี้วัดตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก (LPA) ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 456 ลว 8 มิ.ย. 66 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3066 ลว 8 มิ.ย. 66 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 48 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.6/ว 3067 ลว 8 มิ.ย.66 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยรอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 3065 ลว 8 มิ.ย. 66 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.5/ว 2998 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 451 ลว 7 มิ.ย. 66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 70 
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เดือนเม.ย.-เดือน มิ.ย. 66) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/6729 ลว 7 มิ.ย. 66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
วันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น วันป้องกันการจมน้ำโลก ที่พล 0023.1/ว 452 ลว 7 มิ.ย. 66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิมเข้าบัญชี อบจ. เดือน เม.ย.66 ที่ พล 0023.5/6581 ลว.1 มิ.ย.66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. เดือน เม.ย. 66 ที่ พล 0023.5/6582 ลว.1มิ.ย.66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. ตามมาตรฐานการบัญีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 ยกเลิกรุ่น 8-20 ที่ พล 0023.5/ว 2996 ลว. 2มิ.ย.. 66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
โครงการฝึกอบรมพัฒนางานด้านการบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการน้ำเสีย และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ราชพัสดุ และที่สาธารณะประโยชน์ ที่ พล 0023.6/ว 449 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 110 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสม้ครรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.6/ว 3018 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 55 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) ที่ พล 0023.6/ว 446 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 101 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 450 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลความต้องการด้านโทรคมนาคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2355 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5147  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2398 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 4/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว103 ระเบียบวาระฯ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หรือการปรับปรุงระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 กศ. มท 0816.5/ว2396  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สน.คท. มท 0808.3/ว5136  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว2381 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว2346 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2368 แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.) เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2371 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2360 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สล. มท 0801.1/ว39  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2362 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว2335 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 กศ. มท 0816.3/ว2369 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน กศ. มท 0816.3/ว2361 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สล. -  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯ กพส. มท 0810.8/ว2354 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. บัญชีเรียกรายงานตัว ในเขต บัญชีเรียกรายงานตัว ข้ามเขต บัญชีตำแหน่งในเขต บัญชีตำแหน่งข้ามเขต  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20 กพส. มท 0810.3/ว2350 เอกสาร word  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 กศ. มท 0816.5/ว2314  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2312 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2343 บัญชีแนบท้าย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2349  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
 
 
   
 

 
 
 
 
วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวชุมชน
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 
 


 
 
อบต.หนองแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.รหัสทางหลวง [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยแก้ว กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
อบต.พรหมพิราม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองพระ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรย้อย ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.นาบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้ดูแ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดกิจกรรมตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.พรหมพิราม ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินลูกร [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ดงประคำ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.พรหมพิราม ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายใน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.พันเสา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่ล้อม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกร่าง [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
 
ป้ายบังทัศนวิสัยในการขับขี่ (28 ธ.ค. 2565)    อ่าน 75  ตอบ 0  
วันแจกเบี้ยผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2565)    อ่าน 73  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มสัก 50 เมตร (23 พ.ย. 2565)    อ่าน 3000  ตอบ 7  
 
 
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินเพิ่ม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
     
 
 
สายตรงนายก
........................
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  จำนวนผู้เข้าชม 8,800,927 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10