หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 


 
งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ปี พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม [ 30 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 194  
 
  (1)